Artist: Price: Subject: Size: Date:  
 Oban (Vertical) Order by Update     
 
Kunichika (1835-1900)
£ 80
Kunichika (1835-1900)
£ 85
Yoshitoshi (1839-1892)
£ 100
Kunichika (1835-1900)
£ 100
Kunichika (1835-1900)
£ 100
Chikashige (active. c.1869-c.1882)
£ 100
 
 
Toyokuni III (1786-1864)
£ 100
Toyokuni III (1786-1864)
£ 100
Kunichika (1835-1900)
£ 100
Toyokuni III (1786-1864)
£ 100
Kunichika (1835-1900)
£ 100
Hokusai Katsushika (1760-1849)
£ 100
 
 
Shodo Kawarazaki (1889-1973)
£ 110
Shodo Kawarazaki (1889-1973)
£ 110
Shodo Kawarazaki (1889-1973)
£ 110
Shodo Kawarazaki (1889-1973)
£ 110
Toshikata Mizuno (1866-1908)
£ 110
Shodo Kawarazaki (1889-1973)
£ 110
 
 
Kunichika (1835-1900)
£ 110
Shodo Kawarazaki (1889-1973)
£ 120
Shodo Kawarazaki (1889-1973)
£ 120
Ginko Adachi (active c.1870-c.1890)
£ 120
Shodo Kawarazaki (1889-1973)
£ 120
Yoshitoshi (1839-1892)
£ 120
 
 
Chikanobu Hashimoto (1838-1912)
£ 120
Sadanobu II (Hasegawa) (1848-1940)
£ 120
Utagawa Kuniaki II (1835 - 1888)
£ 120
Utagawa Kuniaki II (1835 - 1888)
£ 120
Utagawa Kuniaki II (1835 - 1888)
£ 120
Kuniyoshi Utagawa (1797-1861)
£ 120
 
 
Kuniyoshi Utagawa (1797-1861)
£ 120
Shodo Kawarazaki (1889-1973)
£ 120
Chikanobu Hashimoto (1838-1912)
£ 120
Chikanobu Hashimoto (1838-1912)
£ 120
Hiroshige Ando (1797-1858)
£ 120
Shodo Kawarazaki (1889-1973)
£ 120
 
 
Shodo Kawarazaki (1889-1973)
£ 120
Yuichi Osuga (1939- )
£ 120
Shodo Kawarazaki (1889-1973)
£ 120
Shodo Kawarazaki (1889-1973)
£ 120
Shodo Kawarazaki (1889-1973)
£ 120
Kuniyasu I (1794-1832)
£ 125
 
 
Toshikata Mizuno (1866-1908)
£ 130
Toyokuni III (1786-1864)
£ 130
Kunichika (1835-1900)
£ 130
Shodo Kawarazaki (1889-1973)
£ 130
Shodo Kawarazaki (1889-1973)
£ 130
Shodo Kawarazaki (1889-1973)
£ 130
 
 
Chikanobu Hashimoto (1838-1912)
£ 150
Yoshitoshi (1839-1892)
£ 150
Chikanobu Hashimoto (1838-1912)
£ 150
Chikanobu Hashimoto (1838-1912)
£ 150
Yoshitoshi (1839-1892)
£ 150
Chikanobu Hashimoto (1838-1912)
£ 150
 
 
Utagawa School
£ 150
Kunichika (1835-1900)
£ 150
Kunichika (1835-1900)
£ 150
Toyokuni III (1786-1864)
£ 150
Shodo Kawarazaki (1889-1973)
£ 150
Teru Kuzuhara (1915-)
£ 150
 
 
Kunichika (1835-1900)
£ 150
Kunichika (1835-1900)
£ 150
Kunichika (1835-1900)
£ 150
Toyokuni III (1786-1864)
£ 150
Kunichika (1835-1900)
£ 150
Kunichika (1835-1900)
£ 160
 
 
Yoshitoshi (1839-1892)
£ 175
Yoshiiku Utagawa (1833-1904)
£ 180
Yoshiiku Utagawa (1833-1904)
£ 180
Yoshitoshi (1839-1892)
£ 180
Chikanobu Hashimoto (1838-1912)
£ 180
Utagawa School
£ 180
 
 
Utagawa School
£ 180
Toyokuni III (1786-1864)
£ 180
Toshihide Migita (1863 - 1925)
£ 180
Terazaki Kogyo 1866-1919
£ 180
Sencho Act. c.1830-40
£ 180
Chikanobu Hashimoto (1838-1912)
£ 180
 
 
Koson Ohara (1877-1945)
£ 180
Kunichika (1835-1900)
£ 180
Kuniyoshi Utagawa (1797-1861)
£ 180
Yoshitoshi (1839-1892)
£ 190
Yoshitoshi (1839-1892)
£ 200
Kunichika (1835-1900)
£ 200
 
 
Yoshitora Utagawa (active c.1830-c.1880)
£ 200
Chikanobu Hashimoto (1838-1912)
£ 200
Utagawa School
£ 200
Unknown
£ 200
Eisen Keisai (1790-1848)
£ 200
Kunichika (1835-1900)
£ 200
 
 
Kunimasa IV (1848-1920)
£ 200
Kunichika (1835-1900)
£ 220
Kunichika (1835-1900)
£ 220
Toyokuni III (1786-1864)
£ 220
Yoshitoshi (1839-1892)
£ 220
Kunichika (1835-1900)
£ 220
 
 
Eisen Keisai (1790-1848)
£ 220
Kunichika (1835-1900)
£ 220
Kunichika (1835-1900)
£ 220
Kunichika (1835-1900)
£ 220
Kunichika (1835-1900)
£ 220
Kunichika (1835-1900)
£ 220
 
 
Kunichika (1835-1900)
£ 220
Yoshitoshi (1839-1892)
£ 220
Yoshitoshi (1839-1892)
£ 220
Yoshikazu Utagawa (active c.1850-c.1870)
£ 220
Yoshitoshi (1839-1892)
£ 230
Yoshitoshi (1839-1892)
£ 230
 
 
Yoshitoshi (1839-1892)
£ 230
Chikanobu Hashimoto (1838-1912)
£ 230
Kuniyoshi Utagawa (1797-1861)
£ 230
Unknown
£ 230
Chikanobu Hashimoto (1838-1912)
£ 230
Hiroshige Ando (1797-1858)
£ 230
 
 
Yoshitoshi (1839-1892)
£ 230
Kuniyoshi Utagawa (1797-1861)
£ 250
Toyokuni III (1786-1864)
£ 250
Unknown
£ 250
Toyokuni III (1786-1864)
£ 250
Yoshitoshi (1839-1892)
£ 250
 
 
Yoshitoshi (1839-1892)
£ 250
Yoshitoshi (1839-1892)
£ 250
Toyonobu Utagawa activ.1859-1886
£ 250
Toyonobu Utagawa activ.1859-1886
£ 250
Kuniyoshi Utagawa (1797-1861)
£ 250
Unknown
£ 250
 
 
Koson Ohara (1877-1945)
£ 250
Kikuchi Yosai (1788-1878)
£ 250
Yoshitoshi (1839-1892)
£ 260
Yoshitoshi (1839-1892)
£ 260
Kunisada I (1786-1864)
£ 270
Kuniyoshi Utagawa (1797-1861)
£ 270
 
 
Kuniyoshi Utagawa (1797-1861)
£ 280
Kuniyoshi Utagawa (1797-1861)
£ 280
Yoshitoshi (1839-1892)
£ 280
Kuniyoshi Utagawa (1797-1861)
£ 280
Kuniyoshi Utagawa (1797-1861)
£ 280
Kuniyoshi Utagawa (1797-1861)
£ 280
 
 
Kunichika (1835-1900)
£ 280
Yoshitoshi (1839-1892)
£ 300
Toyokuni III (1786-1864)
£ 300
Kuniyoshi Utagawa (1797-1861)
£ 300
Kuniyoshi Utagawa (1797-1861)
£ 300
Yoshitoshi (1839-1892)
£ 300
 
 
Yoshitoshi (1839-1892)
£ 300
Kunichika (1835-1900)
£ 300
Kunichika (1835-1900)
£ 300
Hodo Nishimura (active c.1930)
£ 300
Kuniyoshi Utagawa (1797-1861)
£ 300
Yoshitoshi (1839-1892)
£ 300
 
 
Yoshitoshi (1839-1892)
£ 300
Toyokuni III (1786-1864)
£ 300
Kunisada I (1786-1864)
£ 300
Kuniyoshi Utagawa (1797-1861)
£ 300
Kunichika (1835-1900)
£ 300
Yoshitoshi (1839-1892)
£ 300
 
 
Utagawa Kuniaki II (1835 - 1888)
£ 300
Hiroshige II (1826-1869)
£ 300
Nobukazu Yosai (1872-1944)
£ 300
Eizan Kikugawa (1787-1867)
£ 300
Kunichika (1835-1900)
£ 300
Sencho Act. c.1830-40
£ 300
 
 
Eisen Keisai (1790-1848)
£ 300
Yoshikazu Utagawa (active c.1850-c.1870)
£ 300
Chikanobu Hashimoto (1838-1912)
£ 300
Shinsui Ito (1898-1972)
£ 300
Ryosetsu c.19th C
£ 300
Yoshitoshi (1839-1892)
£ 320
 
 
Kunichika (1835-1900)
£ 320
Yoshitoshi (1839-1892)
£ 320
Yoshitoshi (1839-1892)
£ 320
Kuniyoshi Utagawa (1797-1861)
£ 320
Kuniyoshi Utagawa (1797-1861)
£ 320
Yoshitoshi (1839-1892)
£ 330
 
 
Yoshitoshi (1839-1892)
£ 330
Kunichika (1835-1900)
£ 330
Yoshitoshi (1839-1892)
£ 350
Yoshitoshi (1839-1892)
£ 350
Chikanobu Hashimoto (1838-1912)
£ 350
Eisen Keisai (1790-1848)
£ 350
 
 
Kuniyoshi Utagawa (1797-1861)
£ 350
Yoshio Okada (1934-)
£ 350
Yoshio Okada (1934-)
£ 350
Eisho Narazaki (1864- 1936)
£ 350
Eisen Keisai (1790-1848)
£ 350
Toyokuni III (1786-1864)
£ 350
 
 
Kuniyoshi Utagawa (1797-1861)
£ 350
Eizan Kikugawa (1787-1867)
£ 350
Eisen Keisai (1790-1848)
£ 350
Toyokuni III (1786-1864)
£ 350
Toyokuni III (1786-1864)
£ 360
Yoshitoshi (1839-1892)
£ 380
 
 
Yoshitoshi (1839-1892)
£ 380
Yoshitoshi (1839-1892)
£ 380
Yoshitoshi (1839-1892)
£ 380
Yoshijiro Urushibara (1888-1953)
£ 380
Unknown
£ 390
Kuniyoshi Utagawa (1797-1861)
£ 400
 
 
Kuniyoshi Utagawa (1797-1861)
£ 400
Kunichika (1835-1900)
£ 400
Kuniyoshi Utagawa (1797-1861)
£ 400
Yoshitoshi (1839-1892)
£ 400
Koson Ohara (1877-1945)
£ 400
Sentaro Iwata (1901-1974)
£ 400
 
 
Kunisada I (1786-1864)
£ 400
Hiroshige Ando (1797-1858)
£ 400
Koson Ohara (1877-1945)
£ 400
Yoshitsuya (1822-1866)
£ 400
Eizan Kikugawa (1787-1867)
£ 400
Koson Ohara (1877-1945)
£ 400
 
 
Yoshitoshi (1839-1892)
£ 430
Paul Binnie (1967- )
£ 430
Paul Binnie (1967- )
£ 430
Paul Binnie (1967- )
£ 430
Paul Binnie (1967- )
£ 430
Yoshitoshi (1839-1892)
£ 450
 
 
Eisen Keisai (1790-1848)
£ 450
Toshi Yoshida (1911-1995)
£ 450
Kuniyoshi Utagawa (1797-1861)
£ 450
Kuniyoshi Utagawa (1797-1861)
£ 450
Kuniyoshi Utagawa (1797-1861)
£ 450
Yoshitoshi (1839-1892)
£ 450
 
 
Yoshimi Okamoto (1949-)
£ 450
Kaoru Kawano (1916-1965)
£ 450
Yoshitoshi (1839-1892)
£ 450
Teruhide Kato (1936-2015)
£ 450
Teruhide Kato (1936-2015)
£ 450
Teruhide Kato (1936-2015)
£ 450
 
 
Teruhide Kato (1936-2015)
£ 450
Teruhide Kato (1936-2015)
£ 450
Teruhide Kato (1936-2015)
£ 450
Teruhide Kato (1936-2015)
£ 450
Teruhide Kato (1936-2015)
£ 450
Teruhide Kato (1936-2015)
£ 450
 
 
Teruhide Kato (1936-2015)
£ 450
Teruhide Kato (1936-2015)
£ 450
Teruhide Kato (1936-2015)
£ 450
Teruhide Kato (1936-2015)
£ 450
Teruhide Kato (1936-2015)
£ 450
Teruhide Kato (1936-2015)
£ 450
 
 
Koitsu Tsuchiya (1870-1949)
£ 450
Koson Ohara (1877-1945)
£ 450
Eisen Keisai (1790-1848)
£ 450
Kuniyoshi Utagawa (1797-1861)
£ 450
Kuniyoshi Utagawa (1797-1861)
£ 450
Eizan Kikugawa (1787-1867)
£ 450
 
 
Koson Ohara (1877-1945)
£ 450
Hiroshige Ando (1797-1858)
£ 450
Kuniyoshi Utagawa (1797-1861)
£ 480
Yoshitoshi (1839-1892)
£ 480
Hiroshige Ando (1797-1858)
£ 480
Yoshitoshi (1839-1892)
£ 500
 
 
Koson Ohara (1877-1945)
£ 500
Yoshitoshi (1839-1892)
£ 500
Paul Binnie (1967- )
£ 500
Yoshitoshi (1839-1892)
£ 500
Kiyochika Kobayashi (1847-1915)
£ 500
Toyokuni II (1777-1835)
£ 500
 
 
Kunisada I (1786-1864)
£ 500
Hiroshige Ando (1797-1858)
£ 500
Hasui Kawase (1883-1957)
£ 500
Chikanobu Hashimoto (1838-1912)
£ 500
Yoshitoshi (1839-1892)
£ 500
Yoshitoshi Mori (1898 - 1992)
£ 500
 
 
Eizan Kikugawa (1787-1867)
£ 520
Yoshitoshi (1839-1892)
£ 530
Toyokuni II (1777-1835)
£ 550
Hiroshige II (1826-1869)
£ 550
Yoshitoshi (1839-1892)
£ 550
Kuniyoshi Utagawa (1797-1861)
£ 550
 
 
Koson Ohara (1877-1945)
£ 550
Kuniyoshi Utagawa (1797-1861)
£ 550
Hiroshige Ando (1797-1858)
£ 550
Sozan
£ 550
Kunichika (1835-1900)
£ 550
Toyokuni III (1786-1864)
£ 550
 
 
Kuniyoshi Utagawa (1797-1861)
£ 560
Kuniyoshi Utagawa (1797-1861)
£ 580
Eisen Keisai (1790-1848)
£ 600
Yoshitoshi (1839-1892)
£ 600
Toyokuni II (1777-1835)
£ 600
Hiroshige Ando (1797-1858)
£ 600
 
 
Hiroshige II (1826-1869)
£ 600
Eizan Kikugawa (1787-1867)
£ 600
Ginko Adachi (active c.1870-c.1890)
£ 600
Kuniyasu I (1794-1832)
£ 600
Toyokuni II (1777-1835)
£ 600
Yoshitoshi (1839-1892)
£ 600
 
 
Shiro Kasamatsu (1898-1992)
£ 600
Koson Ohara (1877-1945)
£ 600
Koson Ohara (1877-1945)
£ 600
Kuniyoshi Utagawa (1797-1861)
£ 650
Taisui Inuzuka (fl.1920)
£ 650
Yoshitoshi (1839-1892)
£ 650
 
 
Eisen Keisai (1790-1848)
£ 650
Hiroshige Ando (1797-1858)
£ 650
Eizan Kikugawa (1787-1867)
£ 650
Yoshiharu Utagawa 1828-1888
£ 650
Chikanobu Hashimoto (1838-1912)
£ 650
Chikanobu Hashimoto (1838-1912)
£ 650
 
 
Koson Ohara (1877-1945)
£ 650
Kuniyoshi Utagawa (1797-1861)
£ 650
Hiroshige Ando (1797-1858)
£ 650
Toyokuni III (1786-1864)
£ 650
Shotei (1871-1945)
£ 650
Bakufu (1888-1976)
£ 650
 
 
Koson Ohara (1877-1945)
£ 650
Toyokuni III (1786-1864)
£ 650
Kiyochika Kobayashi (1847-1915)
£ 680
Yoshitoshi (1839-1892)
£ 700
Kiyochika Kobayashi (1847-1915)
£ 700
Yoshitoshi (1839-1892)
£ 700
 
 
Paul Binnie (1967- )
£ 700
Kiyochika Kobayashi (1847-1915)
£ 700
Kuniyoshi Utagawa (1797-1861)
£ 700
Kuniyoshi Utagawa (1797-1861)
£ 700
Eizan Kikugawa (1787-1867)
£ 700
Hiroshige Ando (1797-1858)
£ 700
 
 
Koson Ohara (1877-1945)
£ 700
Hiroshige II (1826-1869)
£ 750
Yamakawa Shuho (1898-1944)
£ 750
Eisen Keisai (1790-1848)
£ 750
Sencho Act. c.1830-40
£ 750
Yoshitoshi (1839-1892)
£ 750
 
 
Eisen Keisai (1790-1848)
£ 750
Kiyochika Kobayashi (1847-1915)
£ 750
Hiroshige II (1826-1869)
£ 750
Kiyochika Kobayashi (1847-1915)
£ 750
Koson Ohara (1877-1945)
£ 750
Eisen Keisai (1790-1848)
£ 750
 
 
Kuniyoshi Utagawa (1797-1861)
£ 750
Shiro Kasamatsu (1898-1992)
£ 750
Chikanobu Hashimoto (1838-1912)
£ 750
Yoshitoshi Mori (1898 - 1992)
£ 780
Kyosai Kawanabe (1831-1889)
£ 800
Kiyochika Kobayashi (1847-1915)
£ 800
 
 
Hiroshige II (1826-1869)
£ 800
Eisen Keisai (1790-1848)
£ 800
Hasui Kawase (1883-1957)
£ 800
Shiro Kasamatsu (1898-1992)
£ 800
Kuniteru (18081876)
£ 800
Yoshifuji Utagawa (1828-1887)
£ 800
 
 
Kuniyoshi Utagawa (1797-1861)
£ 800
Hasui Kawase (1883-1957)
£ 800
Koson Ohara (1877-1945)
£ 800
Kyosai Kawanabe (1831-1889)
£ 850
Eisen Keisai (1790-1848)
£ 850
Eisen Keisai (1790-1848)
£ 850
 
 
Koson Ohara (1877-1945)
£ 850
Hasui Kawase (1883-1957)
£ 850
Eisen Keisai (1790-1848)
£ 880
Hiroshige Ando (1797-1858)
£ 890
Kuniyoshi Utagawa (1797-1861)
£ 900
Kiyochika Kobayashi (1847-1915)
£ 900
 
 
Kunisada I (1786-1864)
£ 900
Yoshitsuya (1822-1866)
£ 900
Shinsui Ito (1898-1972)
£ 900
Hiroshige Ando (1797-1858)
£ 900
Hiroshige Ando (1797-1858)
£ 900
Eisen Keisai (1790-1848)
£ 900
 
 
Hiroshi Yoshida (1876-1950)
£ 900
Koson Ohara (1877-1945)
£ 900
Yoshitoshi (1839-1892)
£ 900
Hiroshige Ando (1797-1858)
£ 920
Hiroshige Ando (1797-1858)
£ 920
Hiroshige Ando (1797-1858)
£ 930
 
 
Natori Shunsen (1886-1960)
£ 950
Yoshitoshi (1839-1892)
£ 950
Koitsu Tsuchiya (1870-1949)
£ 950
Eisen Keisai (1790-1848)
£ 950
Yoshitoshi (1839-1892)
£ 950
Eizan Kikugawa (1787-1867)
£ 950
 
 
Hiroshige II (1826-1869)
£ 950
Kuniyoshi Utagawa (1797-1861)
£ 990
Utamaro Kitagawa (1753-1806)
£ 1000
Kiyochika Kobayashi (1847-1915)
£ 1000
Kunisada I (1786-1864)
£ 1000
Bakufu (1888-1976)
£ 1000
 
 
Takashi Ito (1894-1982)
£ 1000
Takashi Ito (1894-1982)
£ 1000
Hiroshige Ando (1797-1858)
£ 1000
Shuncho Mori (fl. ca. 1940-50)
£ 1000
Eizan Kikugawa (1787-1867)
£ 1000
Hasui Kawase (1883-1957)
£ 1000
 
 
Hiroshige Ando (1797-1858)
£ 1000
Hiroshige Ando (1797-1858)
£ 1000
Hiroshige Ando (1797-1858)
£ 1000
Hiroshige Ando (1797-1858)
£ 1000
Eisen Keisai (1790-1848)
£ 1000
Hiroshi Yoshida (1876-1950)
£ 1000
 
 
Toyokuni II (1777-1835)
£ 1000
Toyokuni III (1786-1864)
£ 1000
Yamamoto Shoun (1870-1965)
£ 1100
Hiroshige II (1826-1869)
£ 1100
Eisen Keisai (1790-1848)
£ 1100
Morikane c.1930
£ 1100
 
 
Kuniyoshi Utagawa (1797-1861)
£ 1100
Koson Ohara (1877-1945)
£ 1100
Hasui Kawase (1883-1957)
£ 1160
Yamamoto Shoun (1870-1965)
£ 1200
Eizan Kikugawa (1787-1867)
£ 1200
Hasui Kawase (1883-1957)
£ 1200
 
 
Kunisada I (1786-1864)
£ 1200
Morikane c.1930
£ 1200
Koitsu Tsuchiya (1870-1949)
£ 1200
Hiroshige Ando (1797-1858)
£ 1200
Kunisada I (1786-1864)
£ 1200
Yoshitoshi (1839-1892)
£ 1200
 
 
Morikane c.1930
£ 1200
Utamaro II (1800?-1831?)
£ 1200
Hiroshige II (1826-1869)
£ 1200
Suizan Miki 1887-1957
£ 1200
Paul Binnie (1967- )
£ 1200
Takashi Ito (1894-1982)
£ 1200
 
 
Suizan Miki 1887-1957
£ 1200
Kiyochika Kobayashi (1847-1915)
£ 1250
Yoshitoshi (1839-1892)
£ 1250
Hiroshige II (1826-1869)
£ 1250
Shiro Kasamatsu (1898-1992)
£ 1250
Hasui Kawase (1883-1957)
£ 1280
 
 
Hasui Kawase (1883-1957)
£ 1300
Eizan Kikugawa (1787-1867)
£ 1300
Shiro Kasamatsu (1898-1992)
£ 1300
Eizan Kikugawa (1787-1867)
£ 1300
Koitsu Tsuchiya (1870-1949)
£ 1300
Saito Kiyoshi (1907 - 1997)
£ 1300
 
 
Kuniyoshi Utagawa (1797-1861)
£ 1300
Kuniyoshi Utagawa (1797-1861)
£ 1300
Kyosai Kawanabe (1831-1889)
£ 1300
Eisen Keisai (1790-1848)
£ 1350
Hiroshige Ando (1797-1858)
£ 1350
Kiyochika Kobayashi (1847-1915)
£ 1350
 
 
Eizan Kikugawa (1787-1867)
£ 1350
Koitsu Tsuchiya (1870-1949)
£ 1350
Koson Ohara (1877-1945)
£ 1350
Hiroshige II (1826-1869)
£ 1350
Koson Ohara (1877-1945)
£ 1350
Paul Binnie (1967- )
£ 1500
 
 
Yoshitoshi (1839-1892)
£ 1500
Yoshitsuya (1822-1866)
£ 1500
Hasui Kawase (1883-1957)
£ 1500
Hiroshige II (1826-1869)
£ 1500
Eizan Kikugawa (1787-1867)
£ 1600
Hiroshige II (1826-1869)
£ 1600
 
 
Hiroshige Ando (1797-1858)
£ 1600
Hiroshige Ando (1797-1858)
£ 1600
Yoshitoshi (1839-1892)
£ 1600
Shinsui Ito (1898-1972)
£ 1650
Hiroshige II (1826-1869)
£ 1650
Utamaro II (1800?-1831?)
£ 1700
 
 
Hiroshige Ando (1797-1858)
£ 1700
Hiroshige Ando (1797-1858)
£ 1700
Eizan Kikugawa (1787-1867)
£ 1700
Hasui Kawase (1883-1957)
£ 1700
Kuniyoshi Utagawa (1797-1861)
£ 1750
Toyokuni III (1786-1864)
£ 1800
 
 
Hiroshige Ando (1797-1858)
£ 1800
Eizan Kikugawa (1787-1867)
£ 1800
Koson Ohara (1877-1945)
£ 1800
Hokusai Katsushika (1760-1849)
£ 1850
Hiroshige II (1826-1869)
£ 1900
Hiroshige Ando (1797-1858)
£ 1900
 
 
Hiroshige Ando (1797-1858)
£ 1900
Hasui Kawase (1883-1957)
£ 1900
Hiroshige III (1842-1894)
£ 1950
Hiroshige Ando (1797-1858)
£ 2000
Hiroshige Ando (1797-1858)
£ 2000
Hasui Kawase (1883-1957)
£ 2200
 
 
Hiroshige Ando (1797-1858)
£ 2300
Hiroshige Ando (1797-1858)
£ 2300
Hiroshige Ando (1797-1858)
£ 2350
Hiroshige Ando (1797-1858)
£ 2400
Hiroshige Ando (1797-1858)
£ 2400
Hiroshige Ando (1797-1858)
£ 2500
 
 
Hiroshige Ando (1797-1858)
£ 2600
Hiroshige Ando (1797-1858)
£ 2800
Hiroshige Ando (1797-1858)
£ 2800
Utamaro Kitagawa (1753-1806)
£ 2900
Hiroshige Ando (1797-1858)
£ 2900
Utamaro Kitagawa (1753-1806)
£ 2900
 
 
Utamaro II (1800?-1831?)
£ 3000
Hiroshige Ando (1797-1858)
£ 3000
Hiroshige Ando (1797-1858)
£ 3000
Hasui Kawase (1883-1957)
£ 3000
Utamaro Kitagawa (1753-1806)
£ 3000
Utamaro Kitagawa (1753-1806)
£ 3200
 
 
Utamaro Kitagawa (1753-1806)
£ 3300
Shinsui Ito (1898-1972)
£ 3500
Utamaro Kitagawa (1753-1806)
£ 3500
Utamaro Kitagawa (1753-1806)
£ 3500
Hasui Kawase (1883-1957)
£ 3500
Hasui Kawase (1883-1957)
£ 3500
 
 
Hiroshige II (1826-1869)
£ 3500
Utamaro Kitagawa (1753-1806)
£ 3800
Utamaro Kitagawa (1753-1806)
£ 3800
Hiroshige Ando (1797-1858)
£ 3800
Hiroshige Ando (1797-1858)
£ 3800
Utamaro Kitagawa (1753-1806)
£ 3900
 
 
Kuniyoshi Utagawa (1797-1861)
£ 3900
Kuniyoshi Utagawa (1797-1861)
£ 3900
Utamaro Kitagawa (1753-1806)
£ 3900
Utamaro Kitagawa (1753-1806)
£ 3950
Kiyoshi Kobayakawa (1899-1948)
£ 4000
Hakuho Hirano (1879-1957)
£ 6000
 
 
Utamaro Kitagawa (1753-1806)
£ 11000
Sharaku (active 1794-1795)
£ 68000
 Oban (Horizontal) Order by Update     
 
Toshikata Mizuno (1866-1908)
£ 200
Mataichiro Isoda (1907-1998)
£ 300
Shotei Takahashi (1871-1945)
£ 300
Shoun Yamamoto (1870 - 1965)
£ 400
Hiroshige Ando (1797-1858)
£ 400
Gekko Ogata (1859-1920)
£ 400
 
 
Hiroshige Ando (1797-1858)
£ 400
Eisen Keisai (1790-1848)
£ 500
Eizan Kikugawa (1787-1867)
£ 500
Kaoru Kawano (1916-1965)
£ 550
Hiroshige Ando (1797-1858)
£ 600
Hiroshi Yoshida (1876-1950)
£ 620
 
 
Takashi Ito (1894-1982)
£ 690
Hiroshi Yoshida (1876-1950)
£ 700
Shuncho Katsukawa (active c.1780 - c.1795)
£ 800
Hiroshige Ando (1797-1858)
£ 850
Hiroshi Yoshida (1876-1950)
£ 850
Hiroshige II (1826-1869)
£ 850
 
 
Goyo Hashiguchi (1880-1921)
£ 880
Hiroshige Ando (1797-1858)
£ 880
Hiroaki Takahashi (Shotei) (1871-1945)
£ 900
attributed to Eizan
£ 900
Hiroshige Ando (1797-1858)
£ 1000
Koryusai (active mid 1760-1780)
£ 1000
 
 
Hiroaki Takahashi (Shotei) (1871-1945)
£ 1200
Hiroshige Ando (1797-1858)
£ 1500
Hiroshi Yoshida (1876-1950)
£ 1500
Utamaro Kitagawa (1753-1806)
£ 1500
Hiroshi Yoshida (1876-1950)
£ 1700
Hokusai Katsushika (1760-1849)
£ 1800
 
 
Hiroshi Yoshida (1876-1950)
£ 2000
Hiroshige Ando (1797-1858)
£ 2200
Utamaro Kitagawa (1753-1806)
£ 2200
Hokusai Katsushika (1760-1849)
£ 2300
Utamaro Kitagawa (1753-1806)
£ 2400
Hokusai Katsushika (1760-1849)
£ 2900
 
 
Hokusai Katsushika (1760-1849)
£ 3000
Hasui Kawase (1883-1957)
£ 3000
Shuncho Katsukawa (active c.1780 - c.1795)
£ 3000
Hiroshi Yoshida (1876-1950)
£ 4000
Hokusai Katsushika (1760-1849)
£ 4500
Hokusai Katsushika (1760-1849)
£ 4900
 
 
Hokusai Katsushika (1760-1849)
£ 7000
 Triptych Order by Update     
 
Kokunimasa Utagawa (1874-1944)
£ 120
Nobukazu Yosai (1872-1944)
£ 150
Kunichika (1835-1900)
£ 150
 
 
Kunichika (1835-1900)
£ 170
Chikanobu Hashimoto (1838-1912)
£ 180
Kunichika (1835-1900)
£ 180
 
 
Kunichika (1835-1900)
£ 180
Chikanobu Hashimoto (1838-1912)
£ 180
Kunichika (1835-1900)
£ 180
 
 
Kochoro active c.1893-1900
£ 200
Kunichika (1835-1900)
£ 200
Kunichika (1835-1900)
£ 200
 
 
Kunichika (1835-1900)
£ 200
Kunichika (1835-1900)
£ 200
Kunisada III 1848-1920
£ 220
 
 
Gakyojin Act .c. 20thC
£ 220
Shotei Ginko (Late 19th. C.)
£ 230
Chikanobu Hashimoto (1838-1912)
£ 250
 
 
Chikanobu Hashimoto (1838-1912)
£ 250
Fusatane (1854-1888)
£ 250
Chikanobu Hashimoto (1838-1912)
£ 250
 
 
Kunichika (1835-1900)
£ 280
Chikanobu Hashimoto (1838-1912)
£ 280
Chikanobu Hashimoto (1838-1912)
£ 290
 
 
Kuniyoshi Utagawa (1797-1861)
£ 300
Chikanobu Hashimoto (1838-1912)
£ 300
Chikanobu Hashimoto (1838-1912)
£ 300
 
 
Yoshitora Utagawa (active c.1830-c.1880)
£ 300
Chikashige (active. c.1869-c.1882)
£ 300
Kunisada III (1848-1920)
£ 300
 
 
Kunichika (1835-1900)
£ 300
Toyonobu Utagawa activ.1859-1886
£ 300
Kunichika (1835-1900)
£ 320
 
 
Yoshitora Utagawa (active c.1830-c.1880)
£ 350
Yoshitoshi (1839-1892)
£ 350
Nobukazu Yosai (1872-1944)
£ 350
 
 
Fusatane (1854-1888)
£ 350
Kiyochika Kobayashi (1847-1915)
£ 350
Chikanobu Hashimoto (1838-1912)
£ 350
 
 
Kunichika (1835-1900)
£ 350
Kuniteru III Toyohara (activ.1877-1896)
£ 350
Nobukazu Yosai (1872-1944)
£ 360
 
 
Chikanobu Hashimoto (1838-1912)
£ 360
Chikanobu Hashimoto (1838-1912)
£ 380
Chikanobu Hashimoto (1838-1912)
£ 380
 
 
Kuniyoshi Utagawa (1797-1861)
£ 380
Toyokuni III (1786-1864)
£ 380
Kunichika (1835-1900)
£ 380
 
 
Chikanobu Hashimoto (1838-1912)
£ 380
Toyokuni III (1786-1864)
£ 380
Sadahide (1807-1873)
£ 390
 
 
Chikanobu Hashimoto (1838-1912)
£ 390
Sadahide (1807-1873)
£ 390
Kunihisa II (1832-1891)
£ 400
 
 
Shogetsu Toshu Active c.1889
£ 400
Nobukazu Yosai (1872-1944)
£ 400
Nobukazu Yosai (1872-1944)
£ 400
 
 
Kunichika (1835-1900)
£ 400
Yoshitora Utagawa (active c.1830-c.1880)
£ 450
Kunichika (1835-1900)
£ 450
 
 
Chikanobu Hashimoto (1838-1912)
£ 450
Chikanobu Hashimoto (1838-1912)
£ 450
Toyokuni III (1786-1864)
£ 450
 
 
Yoshitora Utagawa (active c.1830-c.1880)
£ 480
Chikanobu Hashimoto (1838-1912)
£ 480
Sadahide (1807-1873)
£ 480
 
 
Yoshikata (1841-1864)
£ 490
Chikanobu Hashimoto (1838-1912)
£ 500
Yoshitora Utagawa (active c.1830-c.1880)
£ 500
 
 
Toyokuni III (1786-1864)
£ 550
Nobukazu Yosai (1872-1944)
£ 550
Nobukazu Yosai (1872-1944)
£ 550
 
 
Tankei Inoue (1864-1889)
£ 550
Yoshitora Utagawa (active c.1830-c.1880)
£ 550
Kunichika (1835-1900)
£ 600
 
 
Nobukazu Yosai (1872-1944)
£ 600
Chikanobu Hashimoto (1838-1912)
£ 600
Toyonobu Utagawa activ.1859-1886
£ 600
 
 
Toyokuni IV (1823-1880)
£ 650
Kunisada I (1786-1864)
£ 650
Kunichika (1835-1900)
£ 650
 
 
Sadahide (1807-1873)
£ 650
Yoshitora Utagawa (active c.1830-c.1880)
£ 650
Nobukazu Yosai (1872-1944)
£ 650
 
 
Yoshitora Utagawa (active c.1830-c.1880)
£ 650
Yoshitora Utagawa (active c.1830-c.1880)
£ 680
Yoshiiku Utagawa (1833-1904)
£ 700
 
 
Yoshitoshi (1839-1892)
£ 700
Toyokuni III (1786-1864)
£ 750
Kuniyoshi Utagawa (1797-1861)
£ 800
 
 
Nobukazu Yosai (1872-1944)
£ 800
Chikanobu Hashimoto (1838-1912)
£ 800
Kunisada I (1786-1864)
£ 800
 
 
Yoshitsuya (1822-1866)
£ 850
Kuniteru II (1830-1874)
£ 850
Sadahide (1807-1873)
£ 850
 
 
Nobukazu Yosai (1872-1944)
£ 900
Eizan Kikugawa (1787-1867)
£ 900
Yoshikazu Utagawa (active c.1850-c.1870)
£ 950
 
 
Chikashige (active. c.1869-c.1882)
£ 950
Toyokuni III (1786-1864)
£ 950
Kunichika (1835-1900)
£ 950
 
 
Chikanobu Hashimoto (1838-1912)
£ 1000
Chikanobu Hashimoto (1838-1912)
£ 1000
Nobukazu Yosai (1872-1944)
£ 1000
 
 
Kuniyoshi Utagawa (1797-1861)
£ 1200
Kunichika (1835-1900)
£ 1200
Yoshitoshi (1839-1892)
£ 1300
 
 
Yoshitora Utagawa (active c.1830-c.1880)
£ 1350
Kunisada II 1823 - 1880
£ 1350
Kogyo Tsukioka 1860-1927
£ 1500
 
 
Yoshikazu Utagawa (active c.1850-c.1870)
£ 2000
Yoshitora Utagawa (active c.1830-c.1880)
£ 2220
Hiroshige II (1826-1869)
£ 2300
 
 
Sadahide (1807-1873)
£ 2350
Yoshitsuya (1822-1866)
£ 2500
Kunichika (1835-1900)
£ 3000
 
 
Kuniyoshi Utagawa (1797-1861)
£ 4000
Hiroshige Ando (1797-1858)
£ 6000
Sadahide (1807-1873)
£ 7500
 Diptych Order by Update     
 
Toyonobu Utagawa activ.1859-1886
£ 150
Toyonobu Utagawa activ.1859-1886
£ 190
Toyonobu Utagawa activ.1859-1886
£ 200
Toyonobu Utagawa activ.1859-1886
£ 200
Toyonobu Utagawa activ.1859-1886
£ 200
Toyonobu Utagawa activ.1859-1886
£ 200
 
 
Toyonobu Utagawa activ.1859-1886
£ 250
Toyonobu Utagawa activ.1859-1886
£ 250
Toyonobu Utagawa activ.1859-1886
£ 250
Toyonobu Utagawa activ.1859-1886
£ 250
Toyonobu Utagawa activ.1859-1886
£ 250
Toyonobu Utagawa activ.1859-1886
£ 280
 
 
Toyonobu Utagawa activ.1859-1886
£ 280
Toyonobu Utagawa activ.1859-1886
£ 300
Toyonobu Utagawa activ.1859-1886
£ 320
Yoshitoshi (1839-1892)
£ 400
Chikanobu Hashimoto (1838-1912)
£ 430
Yoshitoshi (1839-1892)
£ 480
 Kakemono-e (Scroll) Order by Update     
 
Kunichika (1835-1900)
£ 350
Chikayoshi (active 1865-1868)
£ 450
Yoshitoshi (1839-1892)
£ 1800
Kunichika (1835-1900)
£ 2200
 Shikishiban Order by Update     
 
Kogyo Tsukioka 1860-1927
£ 200
Biho (active c.1900)
£ 200
Koson Ohara (1877-1945)
£ 260
Kawaguchi (Unknown)
£ 300
Koson Ohara (1877-1945)
£ 300
Gekko Ogata (1859-1920)
£ 450
 Chuban Order by Update     
 
Toshi Yoshida (1911-1995)
£ 330
Toshi Yoshida (1911-1995)
£ 330
 Otanzakuban Order by Update     
 
Paul Binnie (1967- )
£ 180
Paul Binnie (1967- )
£ 250
Koson Ohara (1877-1945)
£ 300
Yamamoto Shoun (1870-1965)
£ 320
Koson Ohara (1877-1945)
£ 350
Koson Ohara (1877-1945)
£ 350
 
 
Koson Ohara (1877-1945)
£ 400
Yamamoto Shoun (1870-1965)
£ 480
Koson Ohara (1877-1945)
£ 550
Koson Ohara (1877-1945)
£ 550
Koson Ohara (1877-1945)
£ 550
Koson Ohara (1877-1945)
£ 600
 
 
Koson Ohara (1877-1945)
£ 650
Koson Ohara (1877-1945)
£ 1000
Koson Ohara (1877-1945)
£ 1200
 Pentatych & abvoe Order by Update     
 
Toyokuni III (1786-1864)
£ 420
 Other Order by Update     
 
Furuya Korin 1875-1910
£ 25
Furuya Korin 1875-1910
£ 25
Unknown
£ 28
Unknown
£ 30
Furuya Korin 1875-1910
£ 40
Unknown
£ 45
 
 
Unknown
£ 55
Unknown
£ 60
Unknown
£ 65
Hokusai Katsushika (1760-1849)
£ 100
Hokusai Katsushika (1760-1849)
£ 100
Hokusai Katsushika (1760-1849)
£ 100
 
 
Hokusai Katsushika (1760-1849)
£ 100
Hokusai Katsushika (1760-1849)
£ 100
Hokusai Katsushika (1760-1849)
£ 100
Hokusai Katsushika (1760-1849)
£ 100
Hokusai Katsushika (1760-1849)
£ 100
Hokusai Katsushika (1760-1849)
£ 100
 
 
Hokusai Katsushika (1760-1849)
£ 100
Hokusai Katsushika (1760-1849)
£ 110
Hokusai Katsushika (1760-1849)
£ 120
Hokusai Katsushika (1760-1849)
£ 120
Hokusai Katsushika (1760-1849)
£ 120
Unknown
£ 150
 
 
Unknown
£ 150
Unknown
£ 160
Paul Binnie (1967- )
£ 180
Hokusai Katsushika (1760-1849)
£ 180
Hiroaki Takahashi (Shotei) (1871-1945)
£ 200
Hokusai Katsushika (1760-1849)
£ 200
 
 
Hokusai Katsushika (1760-1849)
£ 200
Hokusai Katsushika (1760-1849)
£ 210
Teruhide Kato (1936-2015)
£ 250
Teruhide Kato (1936-2015)
£ 250
Teruhide Kato (1936-2015)
£ 250
Teruhide Kato (1936-2015)
£ 250
 
 
Teruhide Kato (1936-2015)
£ 250
Teruhide Kato (1936-2015)
£ 250
Teruhide Kato (1936-2015)
£ 250
Teruhide Kato (1936-2015)
£ 250
Teruhide Kato (1936-2015)
£ 260
Koson Ohara (1877-1945)
£ 280
 
 
Unknown
£ 300
Gijin (1934- )
£ 300
Kiyochika Kobayashi (1847-1915)
£ 330
Masao Ido (b.1945-)
£ 330
Koson Ohara (1877-1945)
£ 400
Kaoru Kawano (1916-1965)
£ 450
 
 
Shotei Takahashi (1871-1945)
£ 450
Miyamoto Shufu (1950 - )
£ 480
Shoichi Hasegawa (1929-)
£ 500
Shoichi Hasegawa (1929-)
£ 500
Junichiro Sekino (1914-1988)
£ 550
Tatsumi Shimura (1907-1980)
£ 550
 
 
Unknown
£ 590
Yoshitoshi Mori (1898 - 1992)
£ 600
Sekino Junichiro (1914 - 1988)
£ 700
Kaoru Kawano (1916-1965)
£ 700
Koson Ohara (1877-1945)
£ 700
Sekino Junichiro (1914 - 1988)
£ 800
 
 
Goyo Hashiguchi (1880-1921)
£ 800
Sekino Junichiro (1914 - 1988)
£ 850
Nakayama Shuko (active c.1920)
£ 870
Kaoru Kawano (1916-1965)
£ 950
Utamaro Kitagawa (1753-1806)
£ 1000
Tatsumi Shimura (1907-1980)
£ 1050
 
 
Toshi Yoshida (1911-1995)
£ 1280
Koson Ohara (1877-1945)
£ 1350
Paul Jacoulet (1902-1960)
£ 1800
Torii Kotondo (1900-1976)
£ 2500
Goyo Hashiguchi (1880-1921)
£ 2900
Shinsui Ito (1898-1972)
£ 3000
 
 
Shinsui Ito (1898-1972)
£ 3500
Torii Kotondo (1900-1976)
£ 4000
Torii Kotondo (1900-1976)
£ 5500
Torii Kotondo (1900-1976)
£ 5800
Shinsui Ito (1898-1972)
£ 14000